top of page

Noteikumi Partnerim

Distances līgums stars MOBI  un Partneru

Šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami un reglamentē MOBI Partner lietotnes tehnoloģijas izmantošanu, ar kuras palīdzību Klientiem tiek piedāvāta iespēja sazināties ar pārvietošanās līdzekļu iznomātājiem, lai palīdzētu tiem pilnvērtīgi izmantot MOBI Partner lietotnē piedāvātos pakalpojumus vai atrast specialistu saimnieciskajam darbam.

Lai izmantotu MOBI Partner lietotni, Jums jāpiekrīt, atsevišķi norādot savu piekrišanu šo noteikumu beigās,  turpmāk izklāstītajiem noteikumiem:

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Mobi (turpmāk tekstā arī – "mēs", "mūsu" vai "mūs") CITRANS OU – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir dibināta un reģistrēta saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 14573030, juridiskā adrese:  Osmussara tn. 8, Tallinna 13811.

1.2. Mobi pakalpojumi – pakalpojumi, ko nodrošina Mobi Partner, tajā skaitā Mobi Partner Lietotnes, Mobi Platformas, klientu atbalsts, saziņa starp Iznomātāju un Klientu un citi līdzīgi pakalpojumi.

1.3. Mobi Partner Lietotne – Iznomātājiem un Klientiem paredzēta viedtālruņu lietotne, informācijas saņemšanai pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai, kas piedāvā Klientam iespēju izmantotu Mobi Partner lietotnē piedāvātos pakalpojumus. 

1.4. Mobi Platforma – tehnoloģiska platforma, kas palīdz Klientam sazināties ar Iznomātājiem, lai varētu tik izmantoti Mobi Partner Lietotnē piedāvātie pakalpojumi.

1.5. Klients – persona, kura izvēlās izmantot Lietotnē piedāvātos pakalpojumus, izmantojot Mobi Platformu.

1.6. Klienta līdzdalībnieks- persona vai personas, ka kopā ar Klientu izmanto Mobi Partner pakalpojumus.

1.7. Iznomātājs (turpmāk tekstā arī – "Jūs") – persona, kura sniedz Iznomāšanas pakalpojumus vai piedāvā citu paredzēto pakalpojumu izmantojot Mobi Platformu. Katrs Iznomātājs pabeidzot reģistrācijas procesu, saņems personīgo Mobi Partner Iznomātāja kontu, lai izmantotu Mobi Partner Lietotni un Mobi Platformu.

1.8. Līgums – ofertes tipa līgums starp Jums un mums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Mobi PartnerLietotnē izvietotajiem speciālajiem noteikumiem, kuros laiku pa laikam var tikt veiktas izmaiņas;

1.9. Maksa – maksa, ko Klientam ir pienākums maksāt Iznomātājam par iznomāšanas pakalpojumiem, kur šofera pakalpojumi ir bezmaksas.

1.10. Mobi Partner Maksa – maksa, kuru Iznomātājam ir pienākums maksāt Mobi par Mobi Partner Platformas izmantošanu.

1.11. Mobi Partner Maksājums Lietotnē – Klientu u.c. maksājumi, kas tiek veikti ar Mobi Partner Lietotnes palīdzību, lai samaksātu par pakalpojumiem.

1.12. Mobi Partner Iznomātāja konts – speciāla piekļuve tīmekļa vietnei, kas pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas ir piešķirta Iznomātājam, kurā ir informācija un dokumenti, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem. Iznomātājs var piekļūt savam Mobi Partner kontam vietnē, ievadot Iznomātājam piešķirto unikālo lietotājvārdu un paroli.

1.13. Pakalpojumi – pakalpojums, ko Iznomātājs sniedz Klientam, kura pieprasījumu Iznomātājs ir pieņēmis, izmantojot Mobi Partner Lietotni.

2. Kas ir Mobi Partner aplikācija un kādus pakalpojumus tā piedāvā

Mobi Partner ir Lietotne, kas reģistrētajiem Klientiem piedāvā iespēju sazināties ar Iznomātājiem, lai palīdzētu Klientiem pilnvērtīgi izmantot Mobi  lietotnē piedāvātos pakalpojumus. 

Savukārt, Jums, kā Iznomātājam Mobi Partner Lietotne pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas, piedāvā iespēju kļūt par Iznomātāju un saņemt par to Maksu.   

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Pirms Mobi Pakalpojumu izmantošanas Jums, lai kļūtu par Iznomātāju, ir jāreģistrējas Mobi Partner lietotnē, sniedzot tīmekļa vietnē esošajā reģistrācijas pieteikumā pieprasīto informāciju un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, kurus mēs pieprasām, kā arī lai piešķirtu Jums pārvietošanās līdzekļa klasi, atbilstoši Jums piederošajam pārvietošanās līdzeklim, kuru izmantosiet Iznomāšanas pakalpojuma sniegšanai. 

Lai veiktu reģistrāciju Platformā un piedāvātu Jūsu pārvietošanas līdzekli Iznomāšanas pakalpojumu sniegšanai, nepieciešams augšupielādēt sekojošus dokumentus un norādīt jūsu e-pastu: 

3.1.1. Pārvietošanās līdzekļa vadīšanas apliecības fotogrāfija (izņēmums ir tie gadījumi, kad pārvietošanās līdzeklis ir tāda veida līdzeklis, kura vadīšanai nav nepieciešama speciāla normatīvajos aktos noteiktā atļauja vadīt šādu transportlīdzekli);

3.1.2. Pārvietošanās līdzekļa reģistrācijas apliecība, norādot pārvietošanās līdzekļa marku, modeli, piešķirto reģistrācijas numuru un izlaiduma gadu (atsevišķos gadījumos, kad pārvietošanās līdzeklim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav nepieciešama reģistrācijas apliecība, lūdzam norādīt identifikācijas datus, pēc kā iespējams identificēt pārvietošanās līdzekli);  

3.1.3. Jūsu fotogrāfija, kas būs redzama Klientiem, kad Klienti veiks Iznomāšanas pakalpojuma pieteikšanu;

3.1.4.  Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus.  

 

- saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Jums ir tiesības noslēgt ofertes līgumu ar Mobi  uz šo Vispārīgo noteikumu pamata, izmantojot Mobi Platformu Iznomāšanas pakalpojuma sniegšanai; 

- Jūs esat rūpīgi izpētījis, pilnībā saprotat un piekrītat, ka šie Vispārīgie noteikumi ir Jums saistoši, tostarp visi pienākumi, kas rodas un izriet no tiem un no Līguma; 

- visa informācija, ko esat mums iesniedzis, ir precīza, pareiza un pilnīga; 

- Jūs uzturēsiet Mobi Partner Iznomātāja kontu precīzu un profilā norādītā informācija vienmēr būs aktuāla; 

- Jūs nodrošināsiet, ka citām personām nebūs iespējams izmantot Jūsu Mobi Partner Iznomātāja kontu, kā arī nenodosiet vai nepiešķirsiet Jūsu kontam piešķirto piekļuves informāciju nevienai citai personai; 

- Jūs neizmantosiet Mobi Partner Pakalpojumus neatļautiem vai nelikumīgiem mērķiem un netraucēsiet Mobi PartnerPakalpojumu pareizu darbību; 

- Jūs vienmēr pilnībā ievērosiet visus un jebkādus valstī spēkā esošos normatīvos aktus kas saistīti ar jūsu piedāvāto pakalpojumu.

3.2. Reģistrācijas laikā ievadot maksājuma informāciju, Jums ir pienākums norādīt un iesniegt savus norēķina rekvizītus. Ja esat juridiska persona, Jums ir jāievada uzņēmuma norēķina konts. Mēs pārskaitām Mobi Maksājumu Lietotnē saņemtās maksas uz Jūsu norādīto norēķina kontu. Mēs nenesam atbildību par jebkādiem nepareiziem naudas darījumiem, ja esat iesniedzis nepareizus norēķina rekvizītus.

3.3. Pēc pieteikšanās pieteikuma iesniegšanas Jūs saņemsiet e-pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi ar papildu nosacījumiem, kas ir jāievēro, lai izmantotu un sniegtu Mobi Platformas piedāvātos Pakalpojumus. 

3.4. Jūs piekrītat, ka mums ir tiesības nodot no Vispārīgajiem noteikumiem izrietošās saistības (tiesības un pienākumus) citam ar Mobi Partner saistītam uzņēmumam, tajā skaitā, bet ne tikai-  pienākumu nodošanu attiecībā uz dokumentu saistībā ar pieteikšanās pieteikumu izskatīšanu, Mobi Partner Maksu iekasēšanu u. c.

3.5. Uzskatāms, ka esat juridiska persona, ja maksājumu saņēmējs (Mobi Partner Iznomātāja kontā pieejamajos) maksājuma rekvizītos ir atzīmēts kā juridiska persona. Šādā gadījumā norādītā juridiskā persona tiek uzskatīta par Iznomāšanas pakalpojumu sniedzēju un šo Vispārīgo noteikumu, Līguma un visu turpmāko vienošanos pusi. Pakalpojumus faktiski drīkst sniegt tikai pieteikšanās procesā norādītā konkrētā fiziskā persona. Šī fiziskā persona drīkst izmantot Iznomātāja kontu tikai tad, ja viņš(-a) ir izlasījis(-usi) un piekrīt ievērot šos Vispārīgos noteikumus un visus pārējos dokumentus, kas ir Līguma daļa. MAKSĀJUMU INFORMĀCIJĀ NORĀDĪTĀ JURIDISKĀ PERSONA UN FIZISKĀ PERSONA, KURA SNIEDZ IZNOMĀŠNAS PAKALPOJUMUS, IZMANTOJOT Mobi Partner KONTU, IR SOLIDĀRI ATBILDĪGAS PAR KATRU IZNOMĀTĀJA IZDARĪTU VISPĀRĪGO NOTEIKUMU UN LĪGUMA PĀRKĀPUMU.

4. TIESĪBAS IZMANTOT Mobi Partner LIETOTNI UN Mobi Partner IZNOMĀTĀJA KONTU

 

4.1. Ar šo mēs piešķiram Jums licenci Mobi Partner Lietotnes un Mobi Partner Iznomātāja konta izmantošanai. Licence nepiešķir Jums tiesības izdot apakš licenci vai nodot jebkādas tiesības trešajām personām. 

4.2. Mobi Partner Lietotnes un/vai Mobi Partner Iznomātāja konta izmantošanas gaitā Jūs nedrīkstat: sadalīt, pārveidot vai citādi mēģināt iegūt Mobi Partner  Lietotnes, Mobi Partner Iznomātāja konta vai citas Mobi Partnerprogrammatūras pirmkodu; izmainīt Mobi Partner Lietotni vai Mobi Partner Iznomātāja kontu jebkādā veidā vai formā vai izmantot modificētas Mobi Partner Lietotnes vai Mobi Partner Iznomātāja konta versijas; pārsūtīt datnes, kas satur vīrusus, bojātas datnes vai jebkādas citas programmas, kas var bojāt vai negatīvi ietekmēt Mobi Platformas darbību; mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Mobi Partner Lietotnei, Mobi Partner Iznomātāja kontam vai jebkuram citam Mobi Partner Pakalpojumam.

4.3. Ar šo Līgumu piešķirtā licence tiek atsaukta automātiski un vienlaicīgi ar Līguma izbeigšanu. Pēc Līguma izbeigšanas Jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot Mobi Partner Lietotni un Mobi Partner Iznomātāja kontu, un mums ir tiesības bloķēt un dzēst Iznomātāja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.4. Mums ir tiesības izsniegt Jums birkas, etiķetes, uzlīmes vai citas zīmes, kas norāda uz Mobi zīmolu vai citādi norāda, ka izmantojat Mobi Platformu. Mēs piešķiram Jums neekskluzīvu, tālāk nelicencējamu, nenododamu licenci šādu zīmju izmantošanai vienīgi ar mērķi, lai norādītu, ka Jūs sniedzat Iznomāšnas pakalpojumus, izmantojot Mobi Platformu. Pēc Līguma izbeigšanas Jums nekavējoties ir jānoņem un jāiznīcina visas zīmes, kas norāda uz MOBI zīmolu.

4.5. Visas autortiesības un preču zīmes, tostarp pirmkods, datubāzes, logotipi un vizuālais dizains, apraksti un informācija par apskates objektiem Klientiem pieder MOBI un tos aizsargā šie Vispārīgie noteikumi, autortiesību, preču zīmju un/vai komercnoslēpumu regulējošie normatīvie akti un starptautisko līgumu noteikumi. Izmantojot MOBI  Platformu vai jebkuru citu Mobi Partner Pakalpojumu, Jūs neiegūstat nekādas īpašuma tiesības ne uz kādu intelektuālo īpašumu, kas saistīts ar MOBI.

5. IZNOMĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

5.1. Piekrītot Vispārīgajiem noteikumiem Jūs garantējat sniegt Iznomāšanas pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem, Līgumu, kā arī tiesību aktiem, kas ir spēkā valstī, kurā Jūs sniedzat Iznomāšanas pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem vietējo tiesību aktu pārkāpumiem, kas var rasties, sniedzot pakalpojumus.

5.2. Jums ir jābūt visām apliecībām (tostarp derīgai pārvietošanās līdzekļa vadīšanas apliecībai), atļaujām, pārvietošanās līdzekļa apdrošināšanai, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, reģistrācijām, sertifikātiem un pārējai dokumentācijai, kas attiecīgajā jurisdikcijā ir nepieciešama Iznomāšanas vai citu pakalpojumu sniegšanai. Jūsu pienākums ir uzturēt spēkā visus iepriekš minētos dokumentus. Mobi patur tiesības pieprasīt Jums uzrādīt un iesniegt izskatīšanai visas nepieciešamās licences, atļaujas, apstiprinājumus, pilnvarojumus, reģistrācijas un sertifikātus. MOBI  nenes nekādu atbildību par nepieciešamo apliecību, atļauju, apdrošināšanas u.c. nepieciešamo dokumentu neesamību un par to atbildību pilnā apmērā uzņemas Iznomātājs. 

5.3. Jums jāsniedz Iznomāšanas pakalpojumi profesionālā veidā saskaņā ar šādu pakalpojumu sniegšanā piemērojamo biznesa ētiku un jācenšas izpildīt Klienta lūgumu Klienta interesēs. Cita starpā Jums: 

- jānogādā pārvietošanās līdzeklis Klienta norādītajā vietā; 

- ja Klients neiebilst, Jūs varat atrasties pārvietošanās līdzekļi, kamēr tas ir nodots nomā Klientam; 

- transportlīdzeklī nedrīkst atrasties cits Klients, izņemot Klientu un Klienta līdzdalībniekus; un 

-  jāievēro visi spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi, kā arī- Jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, kas var traucēt braukšanu vai satiksmes apstākļu uztveri.

- Pēc  Klienta pieprasījuma, Jums ir tiesības vadīt pārvietošanās līdzekli, bez jebkādas papildus maksas par šo papildus servisu. 

- pēc klienta pieprasījumā izpildīt pieprasīto klientam saimnieciskas darbības pakalpojumu, ja jūs piedāvājat tādu pakalpojumu.

5.4. Tikai Jums ir tiesības noteikt, kad Jūs sniedzat  pakalpojumus. Jūs pieņemat, noraidāt vai ignorējat Klientu izteiktos pakalpojumu pieprasījumus pēc savas izvēles. Jums ir tiesības izvēlēties Mobi Partner Lietotnē paredzēto iespēju offline režīmā saņemt pakalpojumu pieprasījumus no Klientiem gadījumā, ja tuvumā nav brīvu un Klientiem pieejamu pārvietošanās līdzekļu.   

5.5. Jums ir pienākums uz Jūsu rēķina nodrošināt un uzturēt visu aprīkojumu un līdzekļus, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, tostarp attiecīga veida pārvietošanās līdzekli, viedtālruni u. c. Tāpat Jūs esat atbildīgs par visu to izmaksu segšanu, kas rodas, sniedzot pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, degvielas, mobilo datu plānu izmaksām, nodevām, pārvietošanās līdzekļa amortizāciju, apdrošināšanu, attiecīgajiem uzņēmuma vai algas nodokļiem u. c. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mobi Partner Lietotnes izmantošana var izraisīt liela datu apjoma patēriņu Jūsu mobilo datu plānā. Līdz ar to mēs iesakām abonēt datu plānu ar neierobežotu vai ļoti lielu datu izmantošanas apjomu.

5.6. Jums ir tiesības saņemt Iznomāšanas maksu par katru gadījumu, kad esat pieņēmis Klienta pasūtījumu Mobi Partner Lietotnē un izpildījis pakalpojumu kā pieprasīts. Maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz noteikto pamata Iznomāšanas maksu, konkrēto maršrutu, ko nosaka GPS izmantojoša ierīce, un konkrētā iznomāšanas ilgumu. Noteiktā pamata Iznomāšanas maksa var mainīties atkarībā no vietējā tirgus situācijas. Jūs varat vienoties ar mums par Iznomāšanas maksu, nosūtot mums attiecīgu pieprasījumu, kas ir parakstīts elektroniski vai pašrocīgi. 

5.7. Klientam tiek piedāvāti pakalpojumi par konkrētu iepriekš norādīto maksu, kas Klientam tiek parādīta, veicot Iznomāšanas pakalpojumu pasūtījumu. Iepriekš noteiktā Iznomāšanas pakalpojumu maksa Jums tiek norādīta, kad Klienta pieprasījums tiek akceptēts. Klientam ir tiesības atsaukt savu pakalpojuma pieprasījumu, bet šajā gadījumā Jums ir tiesības saņemt Iznomāšanas maksu 3€ apmērā, kas Klientam būtu jāmaksā, ja Iznomāšanas pakalpojums tiktu sniegts pilnā apmērā. Gadījumā, ja Klients Iznomāšanas pakalpojuma laikā vēlas pārtraukt  pakalpojumu, Klientam ir pienākums maksāt un Jūs saņemsiet pilnu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kāda tā būtu gadījumā, ja Klients pirms termiņa nebūtu pārtraucis pakalpojumu saņemšanu.

5.8. Par iepriekš noteikto Iznomāšanas pakalpojumu maksas neievērošanu MOBI var piemērot Partneram naudas  sodu no 20€ līdz 200€ apmērā.

5.9. Mobi  ir tiesības koriģēt konkrētam izpildītajam Iznomāšanas pakalpojumam piemēroto Iznomāšanas maksu, ja mēs atklājam pārkāpumu (piemēram, iznomāšanas ilgums), vai ja tiek konstatēta tehniska kļūda, kas ietekmē galīgo Iznomāšanas maksu. Tāpat MOBI var samazināt vai atcelt Iznomāšanas maksu, ja mums ir pamatots iemesls aizdomām par krāpšanu vai Klienta iesniegtā sūdzība norāda uz Jūsu pārkāpumu. MOBI apņemas īstenot savas tiesības samazināt vai atcelt Iznomāšanas maksu tikai saprātīgā un pamatotā veidā.

5.10. Klients maksā  maksu par  pakalpojumiem izmantojot Maksājumu Lietotnē, kā aprakstīts šajos Vispārīgajos noteikumos. Ja Klients pamatoti atsakās maksāt  maksu tādēļ, ka Mobi Partner Lietotnē norādītā Jūsu informācija ir nepareiza, MOBI neatlīdzinās Jums šādus izdevumus.

5.11. Pēc katras veiksmīgas pakalpojuma sniegšanas MOBI  izveido un nosūta Klientam informāciju, kurā ir iekļauta šāda informācija: uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības vieta, Iznomātāja vārds un uzvārds, Iznomātāja fotoattēls, pārvietošanās līdzekļa reģistrācijas vai identifikācijas numurs, Iznomāšanas pakalpojuma sniegšanas datums, laiks, sākuma un beigu vieta, ilgums un attālums un Iznomāšanas maksa, kas tiks pārskaitīta uz Jūsu norādīto norēķina kontu, atbilstoši Vispārīgajiem noteikumiem. Informācija par katra pakalpojuma sniegšanu Jums ir pieejama Mobi Partner Iznomātāja kontā.

5.12. Ja pakalpojumu sniegšanas laikā Klients vai Klienta līdzbraucēji nevērīgi sabojā transportlīdzekli vai tā aprīkojumu (cita starpā, bojājot vai notraipot transportlīdzekli vai izraisot transportlīdzeklī nepatīkamu aromātu), Jums ir tiesības pieprasīt Klientam maksāt sodu līdz  50  EUR apmērā un atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas pārsniedz soda naudas apmēru. Ja Klients nepiekrīt maksāt sodu un/vai atlīdzināt zaudējumus, Jums par to ir jāinformē mūs un tad mēs mēģināsim Jūsu vārdā no Klienta piedzīt soda naudu un/vai attiecīgās izmaksas. Tomēr paturiet prātā, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar Klienta izraisītu transportlīdzekļa tīrīšanu vai apkopi.

5.13. Piekrītot Vispārīgajiem noteikumiem Jūs apņematies  pilnībā ievērot visas nodokļu saistības, kas Jums rodas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā, bet ne tikai maksāt visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļus no saņemtās maksas, kā arī veikt visu citu nepieciešamo nodokļu maksu. MOBI šajā sakarā nenes un neuzņemas nekādu atbildību, par šajā punktā noteikto pilnā apmērā atbildīgs ir Iznomātājs.  

5.14. Savstarpējiem norēķiniem starp Klientu un Iznomātāju par saņemtajiem pakalpojumiem tiek izmantota Mobi Partner Platforma. MOBI  apņemas vienu reizi nedēļā pārskaitīt uz Iznomātāja Platformā norādīto norēķina kontu maksu, kas saņemt no Klienta par sniegtajiem  pakalpojumiem, bet ne mazāk kā 50 eur, ja tāda summa  ir pieejamā Mobi Partner Iznomātāja kontā  atbilstoši Vispārīgo noteikumu nosacījumiem. Ar piekrišanu šiem noteikumiem Iznomātājs piekrīt, un apņemas turpmāk par to necelt nekādas pretenzijas, ka MOBI ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt šajā punktā norādīto Iznomāšanas maksas pārskaitīšanas kārtību, bet jebkurā gadījumā Iznomāšanas maksas pārskaitīšanas termiņš Iznomātājam par Klientam sniegtajiem Iznomāšanas pakalpojumiem, kas saņemta no Klienta, nevar būt ilgāks kā 30 kalendārā diena.    

5.15. Ja ierodoties pie Klienta Jūs konstatējat, ka Klients ir tādā alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā, ka tas var apdraudēt Jūsu drošību, dzīvību, vai var tikt nodarīti bojājumi pārvietošanās līdzeklim, vai arī Klienta un Klientu līdzdalībnieku skaits pārsniedz pārvietošanās līdzekļa ražotāja noteikto pasažieru skaitu vai arī šādā stāvoklī Klientam ir aizliegts izmantot Pakalpojumu, Jums ir tiesības atteikties sniegt  pakalpojumu bez jebkādām soda sankcijām.  

 

6. MOBI PARTNER MAKSAS

6.1. Par MOBI PARTNER Platformas izmantošanu, Jums ir pienākums maksāt MOBI PARTNER Maksu. MOBI PARTNER Maksa tiek maksāta, pamatojoties uz Iznomāšnas maksu par katru pakalpojuma pasūtījumu, kuru esat izpildījis. MOBI PARTNER Maksas apmērs tiek paziņots Jums e-pastā, MOBI PARTNER Lietotnē, MOBI PARTNER Iznomātāja kontā vai citādā veidā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka MOBI PARTNER Maksa var tikt mainīta. Šādā gadījumā mēs nosūtīsim Jums iepriekšēju paziņojumu par katrām šādām izmaiņām. MOBI PARTNER Maksa likme 10% - 25%.

6.2. MOBI PARTNER Maksa tiek ieturēta automātiski no Iznomāšanas maksas, par Jūsu sniegtajiem Iznomāšanas pakalpojumiem, un līdz ar to, Jums pēc Iznomāšanas maksas saņemšanas savā norādītajā kontā nekāda papildus maksājums MOBI PARTNER nav jāveic.  

7. MAKSĀJUMI LIETOTNĒ

7.1. Par saņemtajiem Iznomāšanas pakalpojumiem Klients norēķinās ar maksājuma karti tieši MOBI Lietotnē, izmantojot maksājuma sistēmas piedāvātos pakalpojumus. Piekrītot Vispārīgajiem noteikumiem, ar šo Jūs pilnvarojat mūs darboties kā Jūsu likumīgajam pārstāvim tikai un vienīgi, lai Jūsu vārdā iekasētu un saņemtu Iznomāšanas maksas vai citas maksas, ko Klients maksā par saņemtajiem pakalpojumiem, izmantojot MOBI Lietotni. 

7.2. MOBI patur tiesības pēc saviem ieskatiem izplatīt atlaižu kodu Klientiem Iznomāšanas pakalpojumiem katras reklāmas akcijas ietvaros. Jums ir jāpieņem šāda atlaižu koda lietošana. Ja rodas aizdomas par to, ka atlaižu kodu izmantošana ir krāpnieciska, nelikumīga, to izmanto Iznomātājs  pretrunā mūsu Noteikumiem attiecībā uz atlaižu koda lietošanu, atlaižu kods var tikt atcelts un MOBI  neatlīdzina Iznomātājam nesamaksāto summu.

7.3. Mums nav pienākuma maksāt Jums Iznomāšanas maksu, kas ir jāmaksā Klientam, ja Iznomāšanas maksas maksājums Lietotnē nav izdevies jebkādu tehnisku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā mēs Jums palīdzēsim pieprasīt no Klienta  pienākošos maksas un pārskaitīsim to Jums, atbilstoši Vispārīgajiem noteikumiem, tiklīdz Klients būs veicis pieprasīto maksājumu.

7.4. Pirms  pakalpojumu sniegšanas Jums ir jāpārbauda, vai Iznomāšanas pakalpojums tiešām tiek sniegts īstajam Klientam. Ja Jūs kļūdāties Klienta identificēšanā un Maksājums Lietotnē ir jāmaksā personai, kurai nav sniegti vai kura nav apstiprinājusi pakalpojumus citiem klientiem, mēs šai personai atlīdzināsim Iznomāšanas maksu. Šādā gadījumā Jums nav tiesību saņemt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Pie tam par katru nepareizi piemērotu Maksājumu Lietotnē mums ir tiesības iekasēt no Jums līgumsodu līdz desmit eiro apmērā.

7.5. Ja mēs nevaram Jums pārskaitīt Iznomāšanas maksu tādēļ, ka Jūsu Iznomātāja kontā ir norādīti nepareizi rekvizīti, mēs aizturēsim šādus maksājumus  180  dienas. Ja  180  dienu laikā no dienas, kad ir radušās tiesības pieprasīt Iznomāšanas maksas maksājumus, Jūs neesat mums paziņojis pareizos rekvizītus, Jūsu prasība par Jums nepārskaitītās Iznomāšanas maksas samaksu tiek izbeigta un mums ar šo naudas summu ir tiesības rīkoties pēc mūsu ieskaitiem.

8. KLIENTU UN IZNOMĀTĀJU ATBALSTS

Mēs nodrošinām Klientu un Iznomātāju atbalstu Lietotnē saistībā ar MOBI Pakalpojumu izmantošanu. 

9. REITINGI UN AKTIVITĀTE

9.1. Lai garantētu kvalitatīvu apkalpošanu un sniegtu papildu garantijas Klientiem, Klientiem MOBI Lietotnē ir iespējas sniegt Jūsu novērtējumu un atsauksmes par Jūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Jūsu vidējais reitings tiks piesaistīts Jūsu Iznomātāja kontam un būs pieejams Klientiem MOBI Lietotnē. Piekrītot šiem Vispārīgajiem noteikumiem Jūs apliecināt savu piekrišanu šādām atsauksmēm un reitingiem. Ja mēs konstatēsim, ka reitings vai komentārs netiek sniegts godprātīgi, šis vērtējums vai komentārs netiks iekļauts Jūsu reitinga aprēķinos.

9.2. Papildus vērtējumam mēs mērām Jūsu aktivitātes līmeni un sniedzam Jums aktivitātes rādītāju, kas pamatojas uz Jūsu aktivitāti attiecībā uz Iznomāšanas pakalpojumu pieprasījumu akceptēšanu, noraidīšanu, neatbildēšanu un izpildīšanu.

9.3. Lai Klientiem sniegtu uzticamus pakalpojumus, mēs varam noteikt minimālo vidējo reitingu un minimālo aktivitātes rādītāju, kas Iznomātājiem ir jāsasniedz un jāuztur. Ja pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas no mums Jūs noteiktajā termiņā nepalielināsiet savu vidējo reitingu vai aktivitātes rādītāju līdz minimālajam līmenim, Jūsu Iznomātāja konts tiks automātiski apturēts vai nu uz laiku, vai tas tiks dzēsts no MOBI PARTNER Lietotnes. Šādos gadījums Jums ir tiesības lūgt  Jūsu konta darbības atjaunošanu, ja apturēšanu ir izraisījuši jebkādi ārēji apstākļi vai, ir konstatēts, ka apturēšanu ir izraisījusi sistēmas kļūda vai nepatiesi reitingi.

9.4. Jums kā  pakalpojumu sniedzējam ir iespējas sniegt Jūsu novērtējumu un atsauksmes par Klientu. Klienta vidējais reitings tiks piesaistīts Klienta kontam un būs pieejams pakalpojumu sniedzējiem MOBI PARTNER Lietotnē. Ja mēs konstatēsim, ka reitings vai komentārs netiek sniegts godprātīgi, šis vērtējums vai komentārs netiks iekļauts Klienta reitinga aprēķinos. 

 

 

10. ATTIECĪBAS STARP JUMS, MUMS UN KLIENTIEM

10.1. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nesniedzam Iznomāšanas pakalpojumus, bet MOBI ir platforma, kas palīdz potenciālajiem klientiem sazināties un satikties ar potenciālajiem Iznomātājiem. Piekrītot šiem Vispārējiem noteikumiem Jūs atzīstat, ka Jūs sniedzat pakalpojumus, pamatojoties uz publiskās ofertes līgumu.

10.2. Jūs atzīstat, ka starp Jums un mums nav un netiks noslēgts darba līgums vai izveidotas darba attiecības. Tāpat Jūs arī atzīstat, ka starp Jums un mums nepastāv kopuzņēmuma vai līgumsabiedrības attiecības. Jūs nedrīkstat darboties kā mūsu darbinieks, aģents vai pārstāvis, kā arī uzņemties jebkādus līgumus mūsu vārdā. Ja obligāto tiesību aktu piemērošanas ietekmē vai citādi Jūs būtu uzskatāms par mūsu darbinieku, ar šo Jūs apņematies atteikties no jebkādām pretenzijām pret mums, kas var rasties šādu iedomātu darba attiecību rezultātā.

10.3. Jūs nedrīkstat nodot savas no Vispārējiem noteikumiem izrietošās tiesības, saistības un pienākumus nevienai trešajai personai.

11. TIRGUS PĀRSKATI UN AKCIJAS

11.1. Izmantojot MOBI PARTNER Lietotni, MOBI PARTNER Iznomātāja kontu, īsziņas, e-pastu vai citus saziņas līdzekļus, lai uzlabotu Jūsu informētību par to, kad Klientu pieprasījums ir visaugstākais, mums ir tiesības Jums nosūtīt dažādus informatīvo materiālus un tirgus pārskatus. Šādiem tirgus pārskatiem ir tikai ieteikuma raksturs, un tie nerada Jums nekādas saistības. Tā kā tirgus pārskata aprēķini pamatojas uz iepriekšējo statistiku, mēs nevaram sniegt nekādas garantijas, ka faktiskā tirgus situācija atbildīs tirgus pārskatā sniegtajiem novērtējumiem. Šādas informācijas vai tirgus prakses nosūtīšana nav uzskatāma par agresīvu komercpraksi no mūsu puses, kā arī piekrītot šiem vispārējiem Noteikumiem, Jūs sniedzat savu piekrišanu šādu informatīvo materiālu un pārskatu saņemšanai. 

11.2. Mums ir tiesības rīkot dažādas akcijas Klientiem, lai reklamētu MOBI Platformu. Ja Klientu samaksātā Iznomāšanas maksa tiek samazināta šādas akcijas ietvaros, mēs Jums izmaksāsim kompensāciju, kas ir vienāda ar Klientam piedāvātā labuma vērtību naudā.

12. ATBILDĪBA

12.1. Tā kā MOBI  ir platforma, kas palīdz satikties potenciālajiem Klientiem ar potenciālajiem Iznomātājiem, mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par Klientu rīcību  pakalpojumu sniegšanas laikā. Tā kā MOBI lietotnes izmantošana un Iznomāšnas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no Klientu rīcības, MOBI negarantē, ka  pakalpojumi MOBI  lietotnē tiks regulāri pieprasīti.

12.2. MOBI  lietotne nepiedāvā pakalpojumus Klientiem un neveic starpniecību tajā, kā arī tas nav pārvadājumu aģentūras pakalpojums Klientu meklēšanai pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. 

12.3. MOBI PARTNER Platforma tiek uzturēta, saskaņā ar principu „kāda tā ir”. Mēs neapliecinām, negarantējam un negalvojam, ka piekļuve MOBI PARTNER Platformai būs nepārtraukta un bez kļūdām. 

12.4. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti, ne mēs, ne arī MOBI pārstāvji un amatpersonas nav atbildīgas ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, lietojot MOBI PARTNER Pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: ne par kādiem tiešiem vai netiešiem īpašuma bojājumiem vai naudas zaudējumu; negūto peļņu vai sagaidāmiem ietaupījumiem; darījumu, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zudumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties komercdarbības pārtraukuma dēļ; datu zudumu vai neprecizitāti; un jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumu.

12.5. Mēs neuzņemamies atbildību par  Klientu vai Klientu līdzdalībnieku darbību un/vai bezdarbību un neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu būt nodarīts Jums vai Jums piederošajam pārvietošanās līdzeklim, kuru izmantojat Iznomāšanas pakalpojumu sniegšanai.

12.6. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Vispārīgo noteikumu vai jebkuru citu spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem un Jums nekavējoties ir jāpārtrauc un jānovērš šāds pārkāpums pēc tam, kad ir saņemts atbilstošs pieprasījums no mums vai jebkuras valsts iestādes. Jums ir jāatlīdzina mums visi tiešie un/vai netiešie zaudējumi un/vai kaitējums, zaudētā peļņa, izdevumi, sodi, naudas sodi, kas mums var rasties saistībā ar Jūsu izdarītu Vispārīgo noteikumu un normatīvo aktu pārkāpumu. Ja Klients izvirza pretenzijas pret mums saistībā ar Jūsu pakalpojumu sniegšanu, Jums ir pilnībā jāatlīdzina mums šādi zaudējumi  7  (septiņu) dienu laikā pēc tam, kad esat saņēmis no mums attiecīgu pieprasījumu. Ja mums ir tiesības izvirzīt Jums pretenzijas, Jums ir pienākums kompensēt mums visas izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem saistībā ar zaudējumu novērtēšanu un prasību iesniegšanu par šādu zaudējumu atlīdzināšanu.

13. DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

13.1. Šajos Vispārīgajos noteikumos skaidri norādītie nosacījumi starp Jums un mums stājas spēkā ar brīdi, kad Jūs esat sniedzis atsevišķu piekrišanu Vispārīgajiem noteikumiem MOBI PARTNER  Platformā. Līgumi un pārējie noteikumi stājas spēkā, tiklīdz konkrētais dokuments vai ziņojums ir nodots Jums un Jūs sākat vai turpināt sniegt Iznomāšanas pakalpojumus, izmantojot MOBI PARTNER Platformu.

13.2. Jūs varat izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to MOBI vismaz  7  (septiņas) dienas iepriekš; pēc tam Jūsu tiesības izmantot MOBI PARTNER Platformu un MOBI PARTNER Pakalpojumus izbeidzas. MOBI  var izbeigt Līgumu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, tikai un vienīgi pēc mūsu ieskata, paziņojot par to Jums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.

13.3. MOBI ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu un bloķēt Jūsu piekļuvi MOBI PARTNER Platformai, nepaziņojot par to iepriekš, ja Jūs pārkāpjat Vispārīgos noteikumus vai Līgumu, jebkurus spēkā esošos tiesību aktus, noniecināt MOBI vai nodarāt kaitējumu MOBI zīmolam, reputācijai vai komercdarbībai, kā MOBI  ir konstatējis tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. Iepriekš minētajos gadījumos mēs pēc saviem ieskatiem varam aizliegt Jums reģistrēt jaunu Iznomātāja kontu.

13.4. Tāpat mēs varam arī nekavējoties bloķēt Jūsu piekļuvi MOBI PARTNER Platformai un MOBI PARTNER Iznomātāja kontam izmeklēšanas laikā, ja mums ir aizdomas par Jūsu veiktu Vispārīgo noteikumu pārkāpumu vai krāpniecisku darbību. Piekļuves bloķēšana tiks noņemta, tiklīdz būs saņemts apstiprinājums, ka šādas aizdomas ir bijušas nepamatotas.

13.5. Mēs cenšamies sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus visiem Klientiem, tāpēc mums ir tiesības uzraudzīt Iznomātāju darbību MOBI PARTNER Platformā. Ja Jūs nepildāt vai neizpildāt Vispārīgajos noteikumos norādīto, mums ir tiesības nekavējoties bez atsevišķa rakstiska paziņojuma, bloķēt Jūsu izveidoto kontu MOBI PARTNER Platformā.

14. GROZĪJUMI

14.1. Jebkādi Vispārīgo noteikumu grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie pirms spēkā stāšanās brīža vismaz  14  (četrpadsmit) dienas iepriekš ir nosūtīti Jums pa Jūsu norādīto e-pastu, nosūtīt MOBI PARTNER Lietotnē vai MOBI PARTNER Iznomātāja kontā.  Ja Jūs turpināt izmantot MOBI PARTNER Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka esat piekritis pārskatītajiem nosacījumiem un Jūs esat turpinājis sniegt  pakalpojumus.

15. STRĪDU RISINĀŠNAS KĀRTĪBA, PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN TIESAS PIEKRITĪBA

 

15.1. Visi strīdi un neskaidrības saistībā ar šiem Noteikumiem un Līgumu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja 30(trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams vienoties par Pusēm pieņemamu risinājumu, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem, kas skar tos, vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Jaunajā Šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs: 40003989876, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

15.2 Vispārīgos noteikumus un Līgumu reglamentē un tie ir tulkojami un izpildāmi saskaņā ar Latvijas  Republikas tiesību aktiem. 

16. PAZIŅOJUMI

16.1. Jums ir pienākums nekavējoties informēt mūs par jebkurām izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā.

16.2. Jebkurš paziņojums, kas ir sniedzams saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Līgumu, ir uzskatāms par pietiekami sniegtu, ja tas: (i) ir piegādāts personīgi; (ii) nosūtīts ar kurjeru ar piegādes pierādījumu; (iii) nosūtīts ierakstītā vēstulē; (iv) nosūtīts pa e-pastu vai (v) darīts pieejams MOBI PARTNER Lietotnē vai MOBI PARTNER Iznomātāja kontā. Jebkurš paziņojums, kas ir nosūtīts vai izsūtīts saskaņā ar šo punktu, ir uzskatāms par saņemtu: (i) ja piegādāts personīgi, – brīdī, kad tas ir piegādāts pusei; (ii) ja piegādāts ar kurjeru, – datumā, kuru kurjers ir norādījis kā datumu, kad aploksne ar paziņojumu ir tikusi nodota pusei; (iii) ja nosūtīts ierakstītā vēstulē, – desmitajā dienā pēc dokumenta nodošanas pasta nodaļai nosūtīšanai pusei; (iv) ja ir darīts pieejams MOBI PARTNER Lietotnē vai MOBI PARTNER Iznomātāja kontā vai (v) ja nosūtīts pa e-pastu, – dienā, kad e-pastu saņemošā puse apstiprina attiecīgā e-pasta saņemšanu vai otrajā dienā pēc tam, kad e-pasts ir nosūtīts, ar noteikumu, ka sūtītājs nav saņēmis paziņojumu par kļūdu (paziņojot, ka e-pasts pusei nav piegādāts) un ir nosūtījis e-pastu vēlreiz nākamajā kalendārajā dienā, un nav saņēmis līdzīgu paziņojumu par kļūdu.

17. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Ja kāds Vispārīgo noteikumu noteikums zaudē spēku, spēkā paliek visi pārējie Vispārīgajos noteikumos norādītie noteikumi, kas nav zaudējuši spēku.

Copyright 2020

bottom of page