top of page

Noteikumi klientiem

Distances līgums stars MOBI  un KLIENTU

Šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami un reglamentē MOBI lietotnes tehnoloģijas izmantošanu, ar kuras palīdzību Klienit tiek savienoti ar Partneram, lai saņemt pakalpojumu: auto noma ar šoferi, kur šofera pakalpojumi ir bezmaksas un klienti maksa tikai par auto nomu pa minūtēm (Pasažieru neregulārie parvadājumi) vai specialista izsaukums saimnieciskam vajadzībām.  Termins „mums" vai „mēs" attiecas uz MOBI lietotnes īpašnieku CITRANS OÜ, privātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas izveidota Igaunijas Republikā (Uzņēmuma reģistrācijas numurs 14573030), juridiskā adrese Osmussare tn 8, Tallina 13811. 

Lai izmantotu MOBI lietotni, Jums jāpiekrīt turpmākizklāstītajiem noteikumiem:

 

1. MOBI lietotnes izmantošana

1.1. Mobi nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus Mobi lietotnē, kas nodrošina auto nomu ar šoferi pieprasījumu starp klientiem un partneriem vai specialista izsaukums saimnieciskam vajadzībām. Mobi nesniedz auto nomas pakalpojumu kā ari pārvadāšanas pakalpojumus vai specialista darbu.  Visus Mobi lietotnē pakalpojumus sniedz partneris saskaņā ar līgumu (ar Jums) par konkreto pakalpojumu pieprasījumu.  Partneris sniedz pakalpojumus  neatkarīgi (vai nu personiski, vai ar uzņēmuma starpniecību) kā saimniecisku un profesionālu pakalpojumu sniedzēji. Mobi nekādā mērā nav atbildīgs par līgumu, kas noslēgts starp klientu (Jums) un partneri. Strīdi, kas izriet no patērētāju tiesībām, juridiskām saistībām vai tiesību aktiem, risināmi starp klientiem un partneriem. Dati par partneru un viņu pakalpojumiem ir pieejami Mobi lietotnē, un rēķini par pakalpojumiem  tiek nosūtītas uz klienta profilā norādīto e-pasta adresi. 

1.2. Klients (Jūs) noslēdz līgumu ar partneru par  pakalpojumiem caur Mobi lietotni. Atkarībā no maksājuma veidiem par pakalpojumu, izmantojot Mobi lietotni, Jūs varat izvēlēties, vai maksāt par pakalpojumu partneram vai arī izmantot maksājumu Mobi lietotnē. 

1.3. Mobi lietotnes uzstādīšanas laikā klienta mobilā tālruņa numurs tiek piesaistīts attiecīgajam Mobi lietotāja kontam un pievienots mūsu datu bāzei. Ja Jūs vairs neizmantojat savu mobilā tālruņa numuru, Jums 7 dienu laikā par to jāpaziņo Mobi, lai mēs varētu anonimizēt Jūsu konta datus. Ja Jūs nepaziņojat mums par sava numura izmaiņām, Jūsu mobilo sakaru operators var nodot to pašu mobilā tālruņa numuru citai personai un, izmantojot Mobi lietotni, šī varēs redzēt Jūsu datus.

2. Atlaižu kodi

2.1. Mobi var Jums nosūtīt atlaižu kodus katrai akcijai. Atlaižu kodu var piemērot maksājumam pēc pakalpojuma  pabeigšanas vai citām funkcijām vai priekšrocībām, kas saistītas ar pakalpojumu un/vai Trešās personas pakalpojumu, un uz tiem attiecas jebkādi papildu noteikumi, kas noteikti katram atlaižu kodam. Atlaižu kodu derīguma termiņi tiks atspoguļoti lietotnē, tiklīdz esat piemērojis atlaižu kodu savam kontam. 

2.2. Ja Jūsu brauciena summa pārsniedz Jūsu braucienam piešķirto atlaižu koda kredītu, atlikums tiks automātiski atskaitīts, izmantojot Jūsu kontā izvēlēto norēķinu metodi. Tāpat atlaižu koda kredīts piemērojams tikai vienam pakalpojumam, un to nevar pārnest uz nākamo pakalpojumu, un tādēļ tas tiks zaudēts. Katram pakalpojumam var piemērot tikai vienu atlaižu kodu. 

2.3. Mobi patur tiesības jebkurā brīdī, jebkāda iemesla dēļ atcelt jebkuru Jums piešķirto atlaižu kodu. Tai skaitā, bet ne tikai, ja Mobi uzskata, ka atlaižu kodi tiek izmantoti nelikumīgi vai krāpnieciski, ja tie izdoti kļūdaini vai ja to derīguma termiņš ir beidzies.

3. Pakalpojumu pasūtīšana un atcelšana

3.1. Ja pasūtat pakalpojumu un partneris ir piekritis Jums to nodrošināt, tad  pakalpojums tiek uzskatīts par pasūtītu. 

3.2. Tiklīdz partneris apstiprinās, ka nodrošinās Jums pakalpojumu, Jūs noslēdzat atsevišķu līgumu ar partneri  par pakalpojumu nodrošināšanu uz tādiem noteikumiem, par kādiem Jūs vienojaties ar partneri. Mobi nesniedz  pakalpojumus un nav līgumsledzeja dalībnieks un neparstav nevienu no pusem. 

3.3. Par pasūtīta  pakalpojuma izmantošanas atcelšanu uzskata situāciju, kad partneris ir atbildējis uz Jūsu pieprasījumu, bet Jūs pēc tam noraidāt, atceļat vai atsakāties no pakalpojuma. Ja pakalpojuma pieprasījums tiek atcelts pēc noteikta laika, Jums ir jāmaksā atcelšanas maksa. 

3.4. Ja 24 stundu laikā atceļat pakalpojumu pieprasījumu vairākas reizes pēc kārtas, mēs varam uz laiku bloķēt Jūsu kontu brīdināšanas nolūkā. Pēc vairākiem šādiem brīdinājumiem mēs varam apturēt Jūsu konta darbību uz ilgāku laiku (piemēram, uz 6 mēnešiem). Pēc šā laika Jūs varētu lūgt atkārtoti aktivizēt Jūsu kontu, un Mobi izskatīs Jūsu iesniegumu par konta aktivizēšanu. 

3.5. Ja partneris informē klientu par transporta līdzekļa vai specialista ierašanos, bet klients vai personas, kurām pakalpojums pasūtīts, noteiktā laikā, kas norādīts Mobi lietotnē, neierodas pie transporta līdzekļa vai specialista, pieprasījums tiks uzskatīts par atceltu. Partneris ir tiesības atcelt pakalpojumu pēc pasūtījuma pieņemšanas negaidītu apstākļu dēļ:
3.5.1. tehniskās problēmas dēļ; 
3.5.2. klients neieradās pie transporta līdzekļa. 
Mobi nav atbildīgs par šādām situācijām. 

3.6. Tiklīdz partneris ieradies un nosūta Jums paziņojumu par savu ierašanos, Mobi lietotne var sākt iekasēt maksu par gaidīšanas laiku saskaņā ar Mobi lietotnēnorādītajām likmēm. 

3.7. Ja Jūs esat pasūtījis pakalpojumu, izmantojot Mobi lietotni, un nodarāt kaitējumu partnera transporta līdzeklim vai tā aprīkojumam (arī bojājot vai notraipot transporta līdzekli vai izraisot transporta līdzeklī nepatīkamu aromātu), partneram ir tiesības pieprasīt Jums maksāt sodu 50 EUR apmērā un atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas pārsniedz soda apmēru. Ja Jūs nemaksājat sodu un/vai neatlīdzināt zaudējumus, Mobi var iesniegt prasību samaksāt sodu un/vai atlīdzināt zaudējumus pakalpojuma sniedzēja vārdā. 

3.8. Pirms pakalpojuma pasūtīšanas, klientam tiek parādīta aptuvenā pakalpojuma samaksa, kas var mainīties. Augsta pieprasījuma gadījumos, Mobi var piemērot paaugstinātas cenas (t.i. dinamisko cenas koeficientu). Klients  tiks informēts par paaugstinātu cenu pirms pakalpojuma pasūtīšanas. 

4. Bagāžas pārvadāšanas noteikumi

4.1. Bagāžas un citu klientam piederošo lietu pārvadāšanu var veikt gan bagāžniekā, gan salonā, ja:

-Bagāža brīvi iziet cauri durvīm;

-nepiesārņo un nesabojā automašīna sēdekļus;

-netraucēt vadītājam vadīt automašīnu vai izmantot atpakaļskataspoguļus.

4.2. Ja nepieciešams pārvadāt negabarīta kravu (bagāžu) lūdzam nekavējoties pēc brauciena pasūtīšanas sazināties ar vadītāju un saņemt atbilstošu piekrišanu.

4.3. Aizliegts pārvadāt bagāžu un priekšmetus, kas var notraipīt vai sabojāt automašīnas salonu. 

4.4. Ja pārvadātā bagāža notraipa salonu vai sabojā transportlīdzekli, pasažieris ir pilnībā atbildīgs par salona tīrīšanas un transportlīdzekļa remonta izdevumu segšanu. 

4.5. Bagāžas, kas neievietojas bagāžas nodalījumā, pārvadāšana aizliegta.

5. Maksājums Mobi lietotnē

5.1.  Veicot maksājumus ar maksājumu Mobi lietotnē, Mobi saņem Jūsu maksājumus un nosūta naudu partneram. Lai pārbaudītu samaksas veidu, Mobi var pieprasīt no Jums papildu datus. 

5.2. Ja maksājumi par pakalpojumiem tiek veikti Mobi lietotnē, Mobi nav atbildīgs par iespējamām trešo personu (mobilo sakaru operatoru, banku maksu u. c.) maksājuma izmaksām. Šie pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt papildu maksu, apstrādājot maksājumus saistībā ar maksājumu Mobi lietotnē. Mobi nav atbildīgs par šādām maksām un atsakās no jebkādas atbildības šajā sakarā. Uz Jūsu apmaksas veidu var tikt attiecināti arīpapildu noteikumi, ko piemēro attiecīgais trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs; lūdzu, izskatiet šos noteikumus, pirms izmantojat savu apmaksas veidu. 

5.3. Mobi būs atbildīgs par maksājuma Mobi lietotnē darbību un sniegs atbalstu problēmu risināšanā. Ar maksājumiem Mobi lietotnē saistīto strīdu izšķiršana arī notiek caur mums. Lai saņemtu bezmaksas atbalstu par maksājumiem Mobi lietotnē, lūdzu, sazinieties ar: support@mobi.black. Atbilde uz pieprasījumiem, kas iesniegti par e-pastu vai Mobi lietotnē, parasti tiks sniegta tris darba dienas laikā. Mobi atrisinās sūdzības un iesniegumus, kas saistīti ar maksājumu Mobi lietotnē, cik vien ātri iespējams. 

5.4. Klients par Mobi lietotnē pasūtīto pakalpojumu piekrīt maksāt atbilstoši Mobi lietotnēnorādītajai maksai neatkarīgi no citu ierīču fiksētās maksas.

 

6. Licence Mobi lietotnes izmantošanai

6.1. Kamēr Jūs ievērojat šos Vispārīgos noteikumus, mēs apņemamies piešķirt Jums bezmaksas, atsaucamas, neekskluzīvas tiesības piekļūt Mobi lietotnei un izmantot to saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem, konfidencialitātes paziņojumu un spēkāesošajiem lietotņu veikala noteikumiem. Tiesības izmantot Mobi lietotni Jūs nevarat nodot vai izdot apakšlicenci uz tām. Ja Jūsu tiesības izmantot Mobi lietotni tiek atceltas, tiks anulēta arī atbilstošā neekskluzīvā licence.

7. Atbildība

7.1. Tā kā Mobi lietotne ir informācijas sabiedrības pakalpojums (saziņas līdzeklis) starp klientu un partneri, mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par pakalpojumu kvalitāti vai garantēt, ka nebūs trūkumi to sniegšanā. Tā kā Mobi lietotnes izmantošana pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no partnera rīcības, Mobi negarantē, ka Jūs vienmēr varēsiet pasūtīt pārvadāšanas pakalpojumus Mobi lietotnē. 

7.2. Mobi lietotne nepiedāvā pakalpojumus klientiem un neveic starpniecību tajā. Tas nav arī pārvadājumu aģentūras pakalpojums klientu meklēšanai pārvadājumu pakalpojumu vai pakalpojumu, vai auto nomu pakalpojumu  sniedzējiem. Mobi lietotne tiek izmantota kālīdzeklis pakalpojumu sniegšanas organizēšanai. 

7.3. Mobi lietotņu pasūtījumiem netiek piemērotas patērētāja tiesības uz naudas atpakaļatdošanu, ja patērētāja pieprasījums atgriezt atpakaļ naudu ir nepamatots. Naudas atmaksas pieprasīšana no pakalpojuma sniedzēja neatbrīvo Jūs no līguma, kura ietvaros pakalpojums tika pasūtīts. 

7.4. Mobi lietotne tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir" un „kāpieejams". Mobi neapliecina, negarantē un negalvo, ka piekļuve Mobi lietotnei būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ja rodas kļūdas programmatūrā, mēs centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk, bet, lūdzu, atcerieties, ka lietotnes darbība var būt ierobežota dažkārt radušos tehnisku kļūdu dēļ, un mēs nevaram garantēt, ka lietotne funkcionēs vienmēr, piemēram, avārijas situācija valstī var izraisīt pakalpojuma pārtraukšanu. 

7.5. Mobi, tā pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties sakarā ar Mobi lietotnes izmantošanu vai paļaušanos uz to, kā arī ar Mobi lietotnes palīdzību nolīgtā pakalpojumu saņemšanas dēļ, tai skaitā, bet ne tikai jebkādu tiešu vai netiešu īpašuma bojājumu vai naudas zaudējumu; peļņas zaudēšanu; uzņēmējdarbības, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zaudējumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties no komercdarbības pārtraukuma; datu zudumu vai neprecizitāti un jebkāda cita veida zaudējumiem vai bojājumiem. 

7.6. Mobi materiālā atbildība saistībā ar līguma pārkāpumu tiek ierobežota ar 200 EUR. Jums būs tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību tikai tad, ja Mobi ir apzināti pārkāpis līgumu. Mobi nebūs atbildīgs par partnera darbībām vai bezdarbību un nebūs atbildīgs par zaudējumiem, ko partneris radījis klientiem. 

7.7. Jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt un pasargāt Mobi, tā saistītos uzņēmumus, pārstāvjus, darbiniekus un direktorus pret jebkādām prasībām vai zaudējumiem (ieskaitot jebkāda veida atbildību, zaudējumus, izmaksas un izdevumus), kas tiem rodas tādēļ, ka Jūs izmantojat Mobi lietotni. 

7.8. Mobi var nekavējoties pārtraukt Jūsu Mobi lietotnes izmantošanu, ja Jūs pārkāpjat šos Vispārīgos noteikumus vai mēs uzskatām par nepieciešamu aizsargāt Mobi integritāti vai partnera drošību. 

7.9. Mobi neuzņemas atbildību par Mobi lietotāju mantām, kuras tie atstājuši vai nozaudējuši pakalpojuma saņemšanas laikā. 

 

8. Mobi lietotnes izmantošanas labā prakse

8.1. Tā kā Mobi nav pakalpojumu sniedzējs vai starpnieks to sniegšanā, jebkuri jautājumi, kas saistīti ar pakalpojumu trūkumiem vai kvalitāti, tiks atrisināti saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja vai attiecīgās valsts iestādes noteikumiem. 

8.2. Mēs lūdzam aizpildīt atsauksmes formu Mobi lietotnē. Tas mums ļauj sniegt vadītājiem ieteikumus, kā uzlabot viņu pakalpojumu kvalitāti. 

8.3. Mēs sagaidām, ka Jūs izmantosit Mobi lietotni labticīgi un ar cieņu izturēsieties par partneriem, kas piedāvā savus pakalpojumus, izmantojot Mobi lietotni. Mobi patur tiesības slēgt Jūsu kontu, ja esat pārkāpis šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstītos noteikumus vai ja Jūsu darbība ir ļaunprātīga, t. i., samaksas par pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu ieturēšana, krāpšana, necienīga izturēšanās pret partneriem u. c. Šādos gadījumos Jūsu Mobi lietotnes konts var tikt slēgts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

8.4. Mobi darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Mobi lietotni izmanto tikai tie partneri, kuri ir godīgi un ar cieņu izturas pret savu pakalpojumu un klientiem. Tomēr mēs nespējam garantēt, ka katrs pakalpojumu sniedzējs, kurš pieejams Mobi lietotnē, vienmēr atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem. Ja esat saskāries ar  pakalpojumu, pret kuru ir iebildumi, lūdzu, informējiet par to pakalpojumu mūsu klientu atbalsta dienest: support@mobi.black.

 

9. Vispārīgo noteikumu grozījumi

9.1. Ja Vispārīgajos noteikumos tiek izdarīti būtiski grozījumi, Jums par to tiks paziņots pa e-pastu vai ar Mobi lietotnes paziņojumiem. Ja turpināsiet izmantot Mobi lietotni, tiks uzskatīts, ka esat akceptējis šos grozījumus.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Visi strīdi un neskaidrības saistībā ar šiem Noteikumiem un Līgumu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams vienoties par Pusēm pieņemamu risinājumu, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem, kas skar tos, vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Jaunajā Šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs: 40003989876, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

10.2. Ja starp KLIENTU un vadītāju, kas nodrošina pakalpojumu MOBI lietotnē, ir radies strīds, KLIENTU strīdu risināšanai var izmantot MOBI bezmaksas iekšējo klientu atbalsta sistēmu. Pasažieri var izmantot arī Eiropas Komisijas Tiešsaistes Strīdu izšķiršanas rīku (http://ec.europa.eu/odr) vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi (https://registri.ptac.gov.lv/registri/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataji).

Noteikumu spēkā stāšanās datums: 05.05.2020.

Copyright 2020

bottom of page