top of page

Privātuma politika Partnerim 

OU CITRANS reģistrācijas numurs 14573030, adrese: Osmussaare tn. 8, Tallinn, 13811, Estonia, ir datu pārzinis, kurš noteic MOBI  Iznomātāju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. MOBI ir piesaistījis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos (e-pasts: support@mobi.black).

Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai "mums" attiecas uz uzņēmumu OU CITRANS kā MOBI Partner lietotnes īpašnieku.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

1.1 Iznomātāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, norēķinu rekvizīti;

1.2. Iznomātāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta un maršruts;

1.3. Informācija par pārvietošanās līdzekli, kas tiks izmantots Iznomāšanas pakalpojumu sniegšanai;

1.4. Iznomātāja aktivitātes līmenis un vērtējumi;

1.5. Iznomātāja personu apliecinošā dokumenta fotogrāfija, personas fotogrāfija, pārvietošanās līdzekļa fotogrāfijas, pārvietošanās līdzekļa vadīšanai nepieciešamās apliecības dati un vadīšanas apliecības fotogrāfija.

1.6. Atsevišķos gadījumus mums ir tiesības no Jums pieprasīt un apstrādāt citus personas datus, kas nepieciešami mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai. 

2. Datu apstrādes mērķi

MOBI  ievāc un apstrādā personas datus ar mērķi apvienot Iznomātāju un Klientu interese, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku, ātrāku un kvalitatīvāku MOBI  piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. 

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un maršruts tiek izmantoti, lai analizētu ģeogrāfisko apgabalu, kurā notiek pārvietošanās, un sniegtu padomus Iznomātājiem. Ja Jūs šobrīd nevēlaties iznomāt savu pārvietošanās līdzekli Klientiem, nepieciešams norādīt MOBI Partner lietotnē, ka šobrīd neesat tiešsaistē un nepiedāvājat pakalpojumus. 

Iznomātāja apliecība, personu apliecinoši dokumenti, kā arī dati par pārvietošanās līdzekli tiek apstrādāti, lai noteiktu to atbilstību normatīvajiem aktiem un noskaidrotu personas piemērotību Iznomāšanas pakalpojumu sniegšanai.

MOBI Partner lietotnē pēc personīgā konta izveides tiks parādīta Iznomātāja fotogrāfija, vārds, uzvārds pārvietošanās līdzekļa atpazīšanas zīme (piešķirtais numurs) un modelis, ja tāds ir, kā arī telefona numurs un ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai palīdzētu Klientiem identificēt Iznomātāju un pārvietošanās līdzekli.

Maksājuma informācijas dati tiks nodoti maksājumu sistēmai, kas apstrādās MOBI Partner Platformā saņemtos maksājumus. 

 

3. Juridiskais pamats

Visi personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā- Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības. 

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Lietotnē paredzētu pakalpojumu sniegšanu pilnā apmērā. Iznomātāja identifikācijas datu un ģeogrāfiskās atrašanās datu apstrāde ir priekšnoteikums MOBI  pakalpojumu izmantošanai.

Tāpat mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.  

 

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati šajā politikā un Vispārīgajos noteikumos norādītajā apmērā tiek atklāti tikai tiem Klientiem, kuru pieteikumu Jūs esat pieņēmis. Klientiem tiks sniegta informācija par Iznomātāja vārdu, pārvietošanās līdzekļa atpazīšanas zīmi (piešķirtais numurs), telefona numuru, fotogrāfiju un ģeogrāfisko atrašanās vietu. 

Atkarībā no Iznomātāja atrašanās vietas, personas dati var tikt atklāti citiem uzņēmuma grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem u.c.). Datu apstrāde no grupas uzņēmumu un partneru puses notiks balstoties uz tādiem pašiem noteikumiem, kā norādīts šajā privātuma politikā. 

Mums ir tiesības nosūtīt atsevišķus Jūsu personas datus, kā piemēram, informāciju par Jūsu rekvizītiem, trešajām personām (piemēram, maksājumu sistēmai, kas apstrādās Jums adresētos maksājumus), ievērojot visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

 

5. Drošība un piekļuve

Jebkādi personas dati, kas ievākti pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek uzglabāti atsevišķā ar speciālu piekļuvi nodrošinātā serverī speciālā datu centrā, kas var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības dalībvalstu un/vai NATO teritorijas. Šajā gadījumā mēs apņemamies ievērot visus personas datu uzglabāšanas principus un pienākumus, kas ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

Tikai speciāliem MOBI darbiniekiem, grupas darbiniekiem un partneriem ir piekļuve personu datiem, un piekļuve datiem ir atļauta tikai ar mērķi, lai apstrādātu personas datus komercdarbības veicināšanai, uzņemto saistību izpildei un risināt strīdīgas situācijas, kas saistītas ar sniegtajiem pakalpojumiem (ieskaitot pretenzijas).

Reizi pa reizei iegūtie dati var tikt  izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, bet šādos gadījumos tie netiek identificēti, un ir anonīmi.

 

6. Klientu personas datu apstrāde

Jūs nedrīkstat apstrādāt Klientu personas datus bez mūsu vai speciālas Klienta atļaujas.

Jūs nedrīksti sazināties ar Klientiem vai ievākt, reģistrēt, uzglabāt, dot piekļuvi, lietot vai savstarpēji izmantot personas datus, kurus norādījis Klients vai kuri Jums ir pieejami ar MOBI Partner lietotnes starpniecību, jebkādam mērķim, kas nav saistīts ar pakalpojumu izpildi.

Jums ir pienākums ievērot Klientu Privātuma politikā, kas pieejama MOBI  mājas lapā, minētos noteikumus un nosacījumus Klientu personas datu apstrādei. Mēs esam tiesīgi bloķēt Jūsu Iznomātāja kontu un pieprasīt zaudējumu segšanu gadījumā, ja Jūs esat pārkāpis Klientu datu apstrādes noteikumus.

7. Piekļuve datiem, to labošana, saglabāšana, dzēšana un datu pārnešana

Personas datus, kurus apstrādā MOBI un kuri tiek ievadīti MOBI Partner lietotnē var apskatīt un labot MOBI Partner Lietotnē. Tāpat Jums ir tiesības, iesniedzot rakstisku pieprasījumu 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, saņemt informāciju par to, kādi personas dati ir mūsu rīcībā. 

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kamēr būs Jums būs aktīvs Iznomātāja konts. Ja Jūsu Iznomātāja konts tiks slēgts, Jūsu personas dati tiks uzglabāti vēl papildus 3 gadus. Atsevišķos gadījumos atsevišķi Jūsu personas dati mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai var tikt uzglabāti ilgāku laiku (piemēram, tiesvedības procesu un citos gadījumos).  

Dati, kas saistīti ar maksājumu informāciju, tiek uzglabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā- tas ir vismaz 7 (septiņus) gadus.

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai pārvietošanu, iesniedzot attiecīgu rakstisku pieprasījumu e-pasta veidā. Atbilde uz Jūsu pieprasījumiem dzēst vai pārvietot personas datus, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta mēneša laikā, attiecīgi nosakot datu dzēšanas vai pārvietošanas izpildes laiku. Tomēr, mums ir tiesības atteikt Jums pilnīgu Jūsu personas datu dzēšanu gadījumos, kad tas nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai. 

8. Strīdu risināšana

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta info@mobi.black starpniecību vai sazinoties ar MOBI  datu aizsardzības speciālistu support@mobi.black

Visi strīdi attiecībā uz personas datu apstrādi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

Gadījumā, ja neesat apmierināts ar atbildi, kādu esat saņēmuši no MOBI attiecībā uz personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv, ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv

Copyright 2020

bottom of page