top of page

Privātuma politika Klientiem

 

OU CITRANS reģistrācijas numurs 14573030, adrese: Osmussaare tn. 8, Tallinn, 13811, Estonia, ir datu pārzinis, kurš noteic MOBI  Klientu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. MOBI  ir piesaistījis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos (e-pasts: support@mobi.black).

Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai "mums" attiecas uz uzņēmumu OU CITRANS, kā MOBI Multiservice  lietotnes īpašnieku.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

1.1  Klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, maksājumu informācija ;

1.2. Klienta atrašanās vieta, laiks un maršruts MOBI Lietotnes lietošanas laikā;

1.3. Klienta aktivitātes līmenis un vērtējums; 

1.4. Identifikācijas dati no ierīces, kurā instalēta un tiek lietota MOBI Lietotne.

1.5. Klienta personu apliecinošā fotogrāfija

1.6. Atsevišķos gadījumus mums ir tiesības no Jums pieprasīt un apstrādāt citus personas datus, kas nepieciešami mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai. 

2. Personas datu apstrādes mērķis

MOBI  ievāc un apstrādā personas datus ar mērķi apvienot Iznomātāju un Klientu intereses, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku, ātrāku un kvalitatīvāku MOBI  piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. 

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un maršruts tiek izmantoti, lai analizētu ģeogrāfisko apgabalu, kurā notiek pārvietošanās, pilnveidotu MOBI sniegtos pakalpojumus, nodrošinātu un uzlabotu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītos jautājumus. Dati par atrašanās vietu tiek ievākti tikai, kad MOBI  lietotne tiek aktivizēta. Atrašanās vietas datu ievākšana tiek pārtraukta līdz ar MOBI Multiservice   lietotnes aizvēršanu.

MOBI Multiservice  lietotnē pēc personīgā konta izveides tiks parādīts Klienta, vārds, uzvārds, telefona numurs, maksājumu informācija un pēc Lietotnes atvēršanas- arī ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai palīdzētu iznomātājam atrast Klientu.  Mēs izmantojam Klientu kontaktinformāciju, lai Klienta personīgajā kontā un atsevišķas piekrišanas saņemšanas gadījumā arī uz e-pastu vai tālruni paziņotu par pieejamajiem MOBI Partner lietotnes atjauninājumiem. 

Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantoti komunikācijai ar Jums.

Maksājuma informācija un Klientu rekvizīti tiek ievākti ar mērķi, lai Klients, izmantojot maksājuma sistēmu, varētu norēķināties ar Iznomātāju par saņemtajiem pakalpojumiem.   

3. Juridiskais Pamatojums

Visi personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā- Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības. 

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Lietotnē paredzēto pakalpojumu sniegšanu pilnā apmērā. Klienta identifikācijas datu un ģeogrāfiskās atrašanās datu apstrāde ir priekšnoteikums MOBI pakalpojumu izmantošanai.

Tāpat mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.  

4. Personas Datu saņēmēji

Jūsu personas dati šajā politikā un Vispārīgajos noteikumos norādītajā apmērā tiek atklāti tikai tiem Iznomātājiem, kuri ir pieņēmuši Jūsu pieteikumu. Šādā gadījumā Iznomātājiem tiek sniegts Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurus ja jūs to noradījāt un atrašanās vietas informāciju.

Pēc iznomāšanas pakalpojuma nodrošināšanas, Klienta vārds, uzvārds un tālruņa numurs Iznomātājam ir redzams vēl 24 stundas. Tas nepieciešams, lai atrisinātu dažādus ar pakalpojuma sniegšanu saistītus jautājumus, piemēram, lai sazinātos ar Klientu, kurš iznomāšanas līdzeklī ir aizmirsis savas personīgās mantas.

Klientu sniegtās atsauksmes par saņemtā servisa kvalitāti ir anonīmas, un Iznomātāji nesaņem to Klientu vārdus, uzvārdus un tālruņa numurus, kuri ir snieguši atsauksmes un vērtējumus.

Atkarībā no Klienta atrašanās vietas, personas dati var tikt atklāti citiem uzņēmuma grupas uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem). Datu apstrāde no grupas uzņēmumu un partneru puses notiks balstoties uz tādiem pašiem noteikumiem, kā norādīts šajā privātuma politikā. 

Mums ir tiesības nosūtīt atsevišķus Jūsu personas datus, kā piemēram, informāciju par Jūsu rekvizītiem, trešajām personām (piemēram, maksājumu sistēmai, kas apstrādās Jums adresētos maksājumus), ievērojot visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

5. Drošība 

Jebkādi personas dati, kas ievākti pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek uzglabāti atsevišķā ar speciālu piekļuvi nodrošinātā serverī speciālā datu centrā, kas var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības dalībvalstu un/vai NATO teritorijas. Šajā gadījumā mēs apņemamies ievērot visus personas datu uzglabāšanas principus un pienākumus, kas ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

Tikai speciāliem MOBI darbiniekiem, grupas darbiniekiem un partneriem ir piekļuve personu datiem, un piekļuve datiem ir atļauta tikai ar mērķi, lai apstrādātu personas datus komercdarbības veicināšanai, uzņemto saistību izpildei un risināt strīdīgas situācijas, kas saistītas ar sniegtajiem pakalpojumiem (ieskaitot pretenzijas).

Atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un personalizēti tikai gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams saistīt ar strīdu vai krāpniecisku gadījumu risināšanu.

Reizi pa reizei iegūtie dati var tikt  izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, bet šādos gadījumos tie netiek identificēti, un ir anonīmi.

 

6. Piekļuve datiem, to labošana, saglabāšana, dzēšana un datu pārnešana

Personas datus, kurus apstrādā MOBI un kuri tiek ievadīti MOBI Multiservice  lietotnē var apskatīt un labot MOBI Multiservice Lietotnē. Tāpat Jums ir tiesības, iesniedzot rakstisku pieprasījumu 14(četrpadsmit) dienas iepriekš, saņemt informāciju par to, kādi personas dati ir mūsu rīcībā. 

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kamēr būs aktīvs Jūsu klienta konts. Ja Jūsu Klienta konts tiks slēgts vai izdzēsts, Jūsu personas dati tiks uzglabāti vēl papildus 3 gadus. Atsevišķos gadījumos atsevišķi Jūsu personas dati mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai var tikt uzglabāti ilgāku laiku (piemēram, tiesvedības procesu un citos gadījumos). 

 Ja MOBI Multiservice  Lietotne nebūs lietota 3 gadus, mēs Jūs informēsim un lūgsim apstiprināt, ka konts arvien ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā vai gadījumos, ja atbilde netiks saņemta, konts tiks slēgts un personas dati dzēsti, izņemot gadījumus, kad šādus datus nepieciešams uzglabāt grāmatvedībai, strīdu gadījumu risināšanai vai krāpniecisku nolūku novēršanai.

Dati, kas saistīti ar maksājumu informāciju, tiek uzglabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā- tas ir vismaz 7(septiņus) gadus.

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai pārvietošanu, iesniedzot attiecīgu rakstisku pieprasījumu e-pasta veidā. Atbilde uz Jūsu pieprasījumiem dzēst vai pārvietot personas datus, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta mēneša laikā, attiecīgi nosakot datu dzēšanas vai pārvietošanas izpildes laiku. Tomēr, mums ir tiesības atteikt Jums pilnīgi Jūsu personas datu dzēšanu gadījumos, kad tas nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai. 

Paturiet prātā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs Jūsu kontu dzēšam pavisam. Tā rezultātā Jūs vairs nevarēsi izmantot dzēsto kontu, lai lietotu MOBI Multiservice   Lietotni.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka MOBI Multiservice  lietotnes izdzēšana Jūsu ierīcē, automātiski nenozīmē Jūsu personas datu dzēšanu.

7. Tiešais mārketings

Jūsu e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai tikai gadījumos, ja esat tieši sniedzis tam piekrišanu mājaslapu www.mobi.black vai MOBI Multiservice  Lietotnē. Mēs paturam iespēju personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par Jūsu MOBI Multiservice  lietotnes lietošanas paradumiem (izmantošanas biežums, braucieni, maksājumi).

Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, klikšķini uz saites "Atrakstīties" MOBI Multiservice  Lietotnē savā profilā.

8. Strīdu risināšana

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta info@mobi.black_ starpniecību vai sazinoties ar MOBI datu aizsardzības speciālistu support@mobi.black.

Visi strīdi attiecībā uz personas datu apstrādi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

Gadījumā, ja neesat apmierināts ar atbildi, kādu esat saņēmuši no MOBI  attiecībā uz personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv, ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv

Copyright 2020

bottom of page